מאזנים נגדיים
 מאזנים ברובד
I.Q-R
A.Q
I.Q-L
C.Q
S.Q
E.Q
EN.Q
V.Q